Po raz 41. rzemieślnicy i przedstawiciele małych przedsiębiorstw spotkali się na Jasnej Górze. Organizatorem spotkania była Izba Rzemieślnicza oraz przedstawiciele Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Hasłem przewodnim wezwanie: "Maryjo, Królowo Pokoju - módl się za nami".

Eucharystia sprawowana była na jasnogórskich wałach. Przewodniczył jej abp Wiktor Skworc, który na wstępie pozdrowił górników pracujących na Śląsku, podziękował im za podejmowane wysiłki związane ze zwiększeniem wydobycia i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie indywidualnym gospodarstwom.

Szanować dzieło stworzenia
Zwracając się do rzemieślników, abp Wiktor Skworc wymienił najważniejsze zadania, jakie stoją przed tą grupą. – Jesteście zobowiązani mieć na względzie dobro zatrudnionych przez was osób i ich rodzin. Ponosicie także odpowiedzialność gospodarczą w sensie otwarcia na innowacyjność i odpowiedzialność ekologiczną. Ta ostatnia – jawi się dziś jako szczególne wyzwanie dla świata i człowieka; trzeba szanować dzieło stworzenia, jakim jest świat, bo przecież nie można go jedynie konsumować i eksploatować, nie licząc się z jego prawami i obowiązkiem przekazania go przyszłym pokoleniom – podkreślał.

Wskazał także na troskę o przyszłe pokolenia. – Bądźcie też dla swoich dzieci, dla uczniów szkół branżowych i praktykantów, dla ludzi młodych świadkami wartości ludzkiej pracy jako drogi duchowego rozwoju. W ten sposób ułatwicie młodym ludziom odkrycie pasji i talentu, ostatecznie wybór zawodu – dodał.

Metropolita odniósł się także do bieżącej sytuacji. – W obliczu inflacji oraz innych zagrożeń dla pokoju gospodarczego, postulujemy właściwe, to znaczy ochraniające Was ustawodawstwo, prosimy o długowzroczność władzy podejmującej trudne decyzje, apelujemy o politykę prowadzoną w dialogu i transparentności procesów decyzyjnych i ukierunkowaną na dobro wspólne, a jest nim na pewno umocnienie rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej naszego kraju – mówił.

Rzeczowość istotna
Przypomniał również, że tegoroczny organizator pielgrzymki – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – obchodzi 100-lecie powstania. Zwrócił także uwagę na zasady, którymi kieruje się środowisko rzemieślników: ciągłość tradycji rodzinnych, osobowa relacja mistrz – uczeń, potrzeba współpracy. – Pragnę również zwrócić uwagę na łatwo dostrzegalną obecność Kościołów, szczególnie Kościoła katolickiego w wymiarze jego duszpasterskiego posługiwania, w zakresie wspólnotowym i w życiu osobistym przedstawicieli różnych cechów zrzeszonych w Izbie. A także na cześć i szacunek poszczególnych cechów wobec swoich świętych patronów, co wiąże się z obchodzeniem świąt patronalnych i fundowaniem sztandarów – mówił metropolita katowicki.

Dziękując za zaangażowanie w działania Izby, abp W. Skworc przypomniał słowa ks. Emila Szramka o mieszkańcach Górnego Śląska: „rzeczowość istotna. Idealizm w czynach, nigdy w słowach. Oszczędność i pracowitość. Wytrwałość. Głęboka, szczera religijność, silne życie rodzinne i przywiązanie do starego obyczaju”.

Nawiązując do odczytanej tego dnia Ewangelii i gniewu Apostołów na niegościnnych Samarytan, metropolita katowicki wyraził uznanie dla tych, którzy wykazali się ofiarnością wobec Ukraińców uciekających do Polski przed wojną. – Przybywamy na Jasną Górę z modlitwą błagalną o pokój, który jest wartością, dobrem fundamentalnym. Gdy go zabraknie – wszystkie inne wartości stają się bezwartościowe, bo niemożliwe do osiągania i realizacji. Wiec błagamy Królową Pokoju o wyjednanie u swego Syna, Księcia Pokoju, daru pokoju dla całej ludzkiej rodziny; także dla nas, żyjących w niepokoju o dziś i jutro, żyjących w czasach zawirowań politycznych, społecznych i gospodarczych, objawiających się inflacją i trudnościami w dostępie do surowców, i materiałów potrzebnych do produkcji oraz skokową zmiennością ich cen – mówił.

W trakcie Mszy św. abp Wiktor Skworc poświęcił wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej – pamiątki 41. Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę i 100-lecia Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Najnowsze

02 czerwiec 2023

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Pierwsze zmiany personalne podjęte przez arcybiskupa Adriana Galbasa SAC.

31 maj 2023

Życzenia i gratulacje

List gratulacyjny abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, do abp. Adriana...

31 maj 2023

Zapraszam Was do wspólnej drogi!

Słowo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego

31 maj 2023

Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

31 maj 2023

Podziękowania abp. Wiktora Skworca

Po odczytaniu komunikatu Nuncjatury Apostolskiej, emerytowany już biskup katowicki, skierował słowo podziękowania...

30 maj 2023

Śp. ks. Antoni Wyciślik

Z przykrością zawiadamiamy, że 29 maja zmarł w 77. roku życia i...